Skip to main content
BieżąceBieżące 2017Raporty

41/2017 „Rejestracja warunkowa 150.000 Akcji zwykłych na okaziciela serii F w KDPW”

By 23 czerwca 20175 lipca, 2021No Comments

Raport bieżący nr 41/2017

23 czerwca 2017 r.

Informacje bieżące i okresowe

„Rejestracja warunkowa 150.000 Akcji zwykłych na okaziciela serii F w KDPW”

Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 23 czerwca 2017 r. Zarząd Spółki powziął informację o podjęciu przez Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie („KDPW”) w dniu 22 czerwca 2017 r. uchwały nr 395/17 w sprawie rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 150.000 (stu pięćdziesięciu tysięcy) Akcji zwykłych na okaziciela serii F Spółki, o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda oraz oznaczenia ich kodem PLCTINT00018, pod warunkiem podjęcia decyzji przez spółkę prowadzącą rynek regulowany o wprowadzeniu tych Akcji serii F do obrotu na tym rynku regulowanym, na którym wprowadzone są inne akcje Spółki oznaczone kodem PLCTINT00018.

Zgodnie z ww. uchwałą Zarządu KDPW zarejestrowanie Akcji serii F Spółki nastąpi w terminie trzech dni od otrzymania przez KDPW decyzji o wprowadzeniu Akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym i nie wcześniej niż w dniu wskazanym jako dzień wprowadzenia Akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym.

Przedmiotowa uchwała Zarządu KDPW nr 395/17 weszła w życie z dniem jej podjęcia.

Szczegółowa podstawa prawna: §34 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.).

Marek Tymiński – Prezes Zarządu Emitenta

Pobierz