Skip to main content
BieżąceBieżące 2020Raporty

4/2020 „Informacja o szacunkach dotyczących I kwartału 2020 r.: sprzedaży i przepływach pieniężnych oraz szacunkowe wyniki sprzedaży gry SGWC „

By 21 kwietnia 20204 lipca, 2021No Comments

Raport bieżący nr 4/2020

Temat: Informacja o szacunkach dotyczących I kwartału 2020 r.: sprzedaży i przepływach pieniężnych oraz  szacunkowe wyniki sprzedaży gry SGWC

Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że dotychczasowe przychody ze sprzedaży gry Sniper Ghost Warrior Contracts szacowane są na poziomie 39 mln zł w okresie od dnia premiery (22.11.2019) do 31 marca 2020. Ilość sprzedanych sztuk gry w tym okresie szacowana jest na 575 tysięcy, w tym do ostatecznego klienta szacowana jest na 400 tys. sztuk. Proporcje dotychczasowej sprzedaży pomiędzy sprzedażą cyfrową oraz na nośnikach fizycznych kształtują się na poziomie 50/50 biorąc pod uwagę nakład, który trafił do ostatecznego klienta. Zarząd szacuje, iż udział sprzedaży cyfrowej będzie rósł w kolejnych kwartałach. Spółka nie przewiduje istotnych zwrotów z wcześniej dokonanej sprzedaży fizycznych nośników, a rezerwy na potencjalne przeceny zostały już ujęte w sprawozdaniu za 2019 rok.

Skonsolidowana wartość sprzedaży za I kwartał 2020 r. szacowana jest na 11,4 mln zł. Skonsolidowane przepływy pieniężne netto szacowane są na  poziomie 7,9 mln zł, w tym zawarta jest spłata kredytu w wys. 5 mln zł (przepływy pieniężne netto z wyłączeniem spłaty kredytu szacowane są na poziomie 12,9 mln zł w I kwartale 2020 r.).

Niniejsza informacja została uznana za informację poufną z uwagi na jej istotne znaczenie dla Spółki.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR).

Marek Tymiński, Prezes Zarządu