Skip to main content
BieżąceBieżące 2017Raporty

39/2017 „Powołanie Członka Zarządu CI Games S.A.”

By 12 czerwca 20174 lipca, 2021No Comments

Raport bieżący nr 39/2017

12 czerwca 2017 r.

Informacje bieżące i okresowe

„Powołanie Członka Zarządu CI Games S.A.”

Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 12 czerwca 2017 r., Rada Nadzorcza Spółki powołała w skład Zarządu Spółki, ze skutkiem od dnia 1 lipca 2017 r., Pana Macieja Nowotnego, na bieżącą wspólną kadencję Zarządu, i powierzyła mu pełnienie funkcji Członka Zarządu.

Poniżej Spółka przekazuje informacje o powołanym Członku Zarządu: Pan Maciej Nowotny posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w działach finansowych i inwestycyjnych podmiotów gospodarczych, w tym podmiotów rynku kapitałowego. Zanim dołączył do zespołu CI Games S.A., był m.in. Członkiem Zarządu Scanmed S.A. z siedzibą w Krakowie, a wcześniej przez pięć lat pełnił funkcje zarządcze i nadzorcze w spółkach powiązanych z Funduszem
Inwestycyjnym MARS FIZ z siedzibą w Warszawie. Pan Maciej Nowotny jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie na kierunku Finanse i rachunkowość oraz Studiów Doktoranckich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Ekonomia; posiada tytuł Chartered Financial Analyst (CFA) oraz licencję maklera papierów wartościowych.

Pan Maciej Nowotny oświadczył, że:

– nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki,

– nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej w stosunku do Spółki spółce cywilnej
lub osobowej,

– nie jest członkiem organu zarządzającego spółki kapitałowej konkurencyjnej
wobec Spółki,

– nie jest członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej wobec Spółki
osoby prawnej,

– nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.
Szczegółowa podstawa prawna: § 28 w zw. z §5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami).

Marek Tymiński, Prezes Zarządu

Pobierz