Skip to main content
BieżąceBieżące 2020Raporty

39/2020 „Warunkowa rejestracja akcji serii I w KDPW”

By 25 września 20202 lipca, 2021No Comments

Raport bieżący nr 39/2020

25 września 2020 r.

Informacje bieżące i okresowe

Warunkowa rejestracja akcji serii I w KDPW

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka” lub „Emitent”) informuje, że w dniu 25 września 2020 r. powziął informację o oświadczeniu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie („KDPW”) nr 920/2020 z dnia 25 września 2020 r.

Zgodnie z treścią powyższego oświadczenia KDPW podjął decyzję o zarejestrowaniu w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 21.000.000 (dwudziestu jeden milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, wyemitowanych przez Spółkę, oraz oznaczeniu ich kodem ISIN PLCTINT00018.

Rejestracja nastąpi pod warunkiem wprowadzenia akcji serii I do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Emitenta oznaczone ww. kodem ISIN.

Zarejestrowanie w KDPW wskazanych wyżej akcji nastąpi w terminie trzech (3) dni od otrzymania przez Krajowy Depozyt decyzji o wprowadzeniu ww. akcji do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Emitenta oznaczone ww. kodem ISIN, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku regulowanym

Szczegółowa podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

Marek Tymiński – Prezes Zarządu

Pobierz