Skip to main content
BieżąceBieżące 2020Raporty

38/2020 „Całkowita przedterminowa spłata kredytu odnawialnego udzielonego przez mBank S.A. oraz rozwiązanie umowy o kredyt odnawialny”

By 25 września 20202 lipca, 2021No Comments

Raport bieżący nr 38/2020

25 września 2020 r.

Informacje poufne

„Całkowita przedterminowa spłata kredytu odnawialnego udzielonego przez mBank S.A. oraz rozwiązanie umowy o kredyt odnawialny”

Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 24 września 2020 r. Spółka dokonała całkowitej przedterminowej spłaty kredytu odnawialnego udzielonego Spółce przez mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie umowy o kredyt odnawialny z dnia 9 stycznia 2018 r. (ze zm.), o zawarciu której Spółka poinformowała raportem bieżącym nr 1/2018 z dnia 9 stycznia 2018 r. („Umowa Kredytu”)(„Kredyt”).

W związku ze spłatą Kredytu, Umowa Kredytu ulega rozwiązaniu z dniem 25 września 2020 r., na podstawie Aneksu nr 3 do Umowy Kredytu zawartego przez strony w dniu 25 września 2020 r.

Zawarcie przedmiotowego Aneksu nr 3 do Umowy Kredytu nie tylko rozwiązuje tę umowę z datą wskazaną wyżej, ale także wyczerpuje wszelkie ewentualne wzajemne roszczenia stron Umowy Kredytu. Konsekwencją rozwiązania Umowy Kredytu jest zwolnienie wszelkich zabezpieczeń ustanowionych w związku z jej zawarciem, w tym zastawu rejestrowego na 15 000 000 akcji większościowego akcjonariusza Spółki, Pana Marka Tymińskiego.

Po dokonaniu spłaty Kredytu Grupa kapitałowa CI Games posiada na swoich rachunkach bankowych, według stanu na dzień 24 września 2020 r., środki w łącznej wysokości ok. 28,6 mln zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów sześćset tysięcy złotych). Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że po rozwiązaniu Umowy Kredytu Grupa kapitałowa CI Games nie posiada finansowania bankowego.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR).

Marek Tymiński – Prezes Zarządu

Pobierz