Skip to main content
BieżąceBieżące 2020Raporty

36/2020 „Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji CI Games S.A. „

By 22 września 20202 lipca, 2021No Comments

Raport bieżący nr 36/2020

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji CI Games S.A.

22 września 2020 r.

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 22 września 2020 r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie od akcjonariusza Marka Tymińskiego, działającego na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 2217 ze zm.), o zmianie stanu posiadania akcji Spółki. Spółka przekazuje treść otrzymanego zawiadomienia w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

Pan Marek Tymiński objął 420 000 akcji Spółki w ramach subskrypcji prywatnej akcji serii I, o czym Spółka poinformowała raportem bieżącym nr 29/2020 z dnia 3 września 2020 r. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokonane w wyniku emisji akcji serii I zostało wczoraj wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd rejestrowy Spółki, o czym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 35/2020 z dnia 21 września 2020 r. Przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o której mowa, Pan Marek Tymiński posiadał bezpośrednio 52 663 570 akcji Spółki, co stanowiło 32,52% w ogólnej liczbie głosów w Spółce oraz w kapitale zakładowym Spółki. Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o której mowa, ogólna liczba głosów w Spółce wynosi 182 943 015, z czego Pan Marek Tymiński posiada bezpośrednio 53 083 570 akcji, co stanowi 29,016% (w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku: 29,02%) ogólnej liczby głosów w Spółce oraz kapitału zakładowego Spółki.

Szczegółowa podstawa prawna: art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2217).

Marek Tymiński – Prezes Zarządu

Monika Rumianek – Członek Zarządu

Pobierz Pobierz