Skip to main content
BieżąceBieżące 2017Raporty

34/2017 „Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CI Games S.A. w dniu 15 maja 2017 r.”

By 15 maja 20175 lipca, 2021No Comments

Raport bieżący nr 34/2017

15 maja 2017 r.

Informacje bieżące i okresowe

„Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CI Games S.A. w dniu 15 maja 2017 r.”

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5%

Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że Akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 15 maja 2017 r. („ZWZ”), byli:

  • Pan Marek Tymiński, który dysponował na ZWZ głosami w liczbie 59 663 570 z posiadanych akcji w liczbie 59 663 570. Stanowiło to 74,98 % w liczbie głosów na tym ZWZ oraz 39,74% w ogólnej liczbie głosów w Spółce;
  • Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą w Warszawie, który dysponował na ZWZ głosami w liczbie 5 182 503 z posiadanych akcji w liczbie 5 182 503. Stanowiło to 6,51% w liczbie głosów na tym ZWZ oraz 3,45% w ogólnej liczbie głosów w Spółce;
  • PZU SFIO Universum z siedzibą w Warszawie, który dysponował na ZWZ głosami w liczbie 5 109 150 z posiadanych akcji w liczbie 5 109 150. Stanowiło to 6,42% w liczbie głosów na tym ZWZ oraz 3,40% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1639 ze zm.).

Marek Tymiński – Prezes Zarządu Emitenta

Pobierz