Skip to main content
BieżąceBieżące 2020Raporty

34/2020 „Wniosek akcjonariusza o uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CI Games S.A.”

By 21 września 20202 lipca, 2021No Comments

Raport bieżący 34/2020

Informacje bieżące

21 września 2020 r.

„Wniosek akcjonariusza o uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CI Games S.A.”

Zarząd CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 18 września 2020 r. wpłynął do Spółki, w trybie w trybie art. 401 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 1526), wniosek akcjonariusza Marka Tymińskiego, dotyczący rozszerzenia porządku obrad najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 9 października 2020 r. („NWZ”).

Akcjonariusz ten zwrócił się o uzupełnienie porządku obrad w zakresie podjęcia przez NWZ uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 3/2/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie (i) zmiany Statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu Spółki za zgodą Rady Nadzorczej Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, (ii) w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu Spółki do pozbawienia za zgodą Rady Nadzorczej Spółki prawa poboru w całości lub w części dotyczącego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, (iii) upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Wobec powyższego Zarząd Spółki informuje, że uzupełniony porządek obrad NWZ jest następujący:

  1. otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
  2. wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
  3. wybór Członków Komisji Skrutacyjnej,
  4. stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał,
  5. przyjęcie porządku obrad,
  6. podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej,
  7. podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 3/2/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie (i) zmiany Statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu Spółki za zgodą Rady Nadzorczej Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, (ii) w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu Spółki do pozbawienia za zgodą Rady Nadzorczej Spółki prawa poboru w całości lub w części dotyczącego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, (iii) upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
  8. wolne wnioski,
  9. zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zgłoszony przez Akcjonariusza, o którym mowa, projekt uchwały NWZ jest załączony do niniejszego raportu bieżącego.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

Marek Tymiński, Prezes Zarządu

Monika Rumianek, Członek Zarządu

 

Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CI Games S.A. zgłoszony przez Akcjonariusza Wniosek akcjonariusza o umieszczenie określonej sprawy w porządku obrad NWZ Pobierz