Skip to main content
BieżąceBieżące 2020Raporty

3/2020 „Całkowita spłata umowy o kredyt w rachunku bieżącym z mBank”

By 30 stycznia 20203 sierpnia, 2021No Comments

Raport bieżący nr 3/2020

Temat: Całkowita spłata umowy o kredyt w rachunku bieżącym z mBank

Treść raportu:

Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 30 stycznia 2020 r. Spółka dokonała całkowitej spłaty kredytu w rachunku bieżącym, zawartej na czas oznaczony z mBank Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, nr KRS: 00000025237, NIP: 526-021-50-88, REGON: 0012545524-00291 („Bank”).

Przedmiotem umowy kredytu na rachunku bieżącym było udzielenie Spółce kredytu w wysokości 5.000.000,00 PLN (słownie: pięciu milionów złotych) z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności Spółki.

O zawarciu ww. umowy kredytu oraz aneksie do tej umowy Zarząd Spółki poinformował w raporcie bieżącym nr 1/2018 z dnia 9 stycznia 2018 r.

Tym samym Spółka uregulowała wszelkie należności kredytowe wynikające z ww. umowy o kredyt w rachunku bieżącym wobec Banku istniejące na dzień przekazania niniejszego raportu bieżącego.

Niniejsza informacja została uznana za informację poufną z uwagi na jej istotne znaczenie dla Spółki.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR).

Marek Tymiński, Prezes Zarządu

Pobierz