Skip to main content
BieżąceBieżące 2017Raporty

31/2017 „Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki CI Games S.A.”

By 10 maja 20175 lipca, 2021No Comments

Raport bieżący nr 31/2017

10 maja 2017 r.

Informacje bieżące i okresowe

„Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki CI Games S.A.”

Zarząd Spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 10 maja 2017 r., Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) podjął uchwałę nr 455/2017 w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki CI Games S.A. („Uchwała”).

Zgodnie z Uchwałą, akcje serii F wyemitowane przez Spółkę, w liczbie 550.000 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy), o wartości nominalnej 0,01 zł każda, są dopuszczone do obrotu giełdowego na rynku równoległym i zostaną wprowadzone w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku równoległym z dniem 12 maja 2017 r., pod warunkiem ich rejestracji i opatrzenia ich kodem PLCTINT00018 przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 12 maja 2017 r. O warunkowej rejestracji ww. akcji serii F w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych Zarząd Spółki poinformował w raporcie bieżącym nr 28/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r. Przedmiotowa Uchwała Zarządu GPW wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna: §34 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259 z póź. zm.).

Marek Tymiński – Prezes Zarządu Emitenta

Pobierz