Skip to main content
BieżąceBieżące 2020Raporty

28/2020 „Uchwała Zarządu CI Games S.A. w sprawie dokonania przydziału Akcji Serii I”

By 3 września 20202 lipca, 2021No Comments

Raport bieżący nr 28/2020

Informacje poufne

3 września 2020 r.

„Uchwała Zarządu CI Games S.A. w sprawie dokonania przydziału Akcji Serii I”

Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 3 września 2020 r. podjął uchwałę o dokonaniu przydziału akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego („Akcje Serii I”), o którym Zarząd Spółki poinformował w raporcie bieżącym nr 26/2020 z dnia 24 sierpnia 2020 r. Akcje Serii I były oferowane w ramach subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki i z zastrzeżeniem ograniczonego prawa pierwszeństwa. Inwestorom, którzy prawidłowo je subskrybowali i opłacili, Zarząd Spółki przydzielił Akcje Serii I w łącznej liczbie 21.000.000, po cenie emisyjnej 1,20 zł (jeden złoty 20/100) za jedną Akcję Serii I, tj. o łącznej wartości nominalnej 210.000 zł (dwieście dziesięć tysięcy złotych) i o łącznej wartości emisyjnej 25.200.000 zł (dwadzieścia pięć milionów dwieście tysięcy).

Szczegółowe informacje o wynikach subskrypcji Akcji Serii I Spółka poda do wiadomości publicznej w osobnym raporcie bieżącym.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR).

Marek Tymiński – Prezes Zarządu

Pobierz