Skip to main content
BieżąceBieżące 2018Raporty

25/2018 „Złożenie rezygnacji przez Członka Rady Nadzorczej”

By 14 grudnia 20184 lipca, 2021No Comments

Raport bieżący nr 25/2018

5 października 2018 r.

Informacje bieżące i okresowe

„Złożenie rezygnacji przez Członka Rady Nadzorczej”

 

Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 5 października 2018 r., do Spółki wpłynęło oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki złożone przez Pana Mariusza Sawoniewskiego. W oświadczeniu o rezygnacji Pan Mariusz Sawoniewski wskazał, że rezygnacja jest motywowana powodami osobistymi, które uniemożliwiają właściwe pełnienie powierzonej funkcji.

Stosownie do przepisu art. 369 § 5 w zw. z art. 386 § 2 kodeksu spółek handlowych mandat Pana Mariusza Sawoniewskiego wygasa z dniem 5 października 2018 r.

Podstawa prawna: § 9 w zw. z § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

Monika Rumianek – Członek Zarządu Emitenta

Maciej Nowotny – Członek Zarządu Emitenta

Pobierz