Skip to main content
BieżąceBieżące 2017Raporty

25/2017 „Ogłoszenie Zarządu spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CI Games S.A.”

By 14 kwietnia 20175 lipca, 2021No Comments

Raport bieżący 25/2017

14 kwietnia 2017 r.

Informacje bieżące i okresowe

Ogłoszenie Zarządu spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CI Games S.A.

Zarząd Spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie przepisów art. 399 § 1 w zw. z art. 395 §§ 1, 2 i 5 k.s.h., niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 15 maja 2017 roku, godz. 12:00 („ZWZ”). Obrady ZWZ odbędą się w Warszawie, przy ul. Puławskiej 182, w budynku IO-1, w Sali Konferencyjnej na I piętrze.

Pełna treść ogłoszenia Zarządu Spółki o zwołaniu ZWZ wraz z proponowanym porządkiem obrad, informacją dotyczącą dnia rejestracji uczestnictwa w ZWZ, projektami uchwał, które mają być przedłożone ZWZ, formularzem pełnomocnictwa, formularzem do wykonywania prawa głosu na ZWZ oraz sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2016 stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Marek Tymiński – Prezes Zarządu Emitenta

 

Załączniki do raportu bieżącego nr 25/2017 są dostępne poniżej:

Pobierz