Skip to main content
BieżąceBieżące 2016Raporty

25/2016 „Rejestracja warunkowa 1.100.000 Akcji zwykłych na okaziciela serii G w KDPW”

By 20 grudnia 20164 lipca, 2021No Comments

20.12.2016 r. – RB nr 25/2016

Informacje bieżące i okresowe

„Rejestracja warunkowa 1.100.000 Akcji zwykłych na okaziciela serii G w KDPW”

Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 20 grudnia 2016 r. Spółce doręczono uchwałę nr 860/16 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie („KDPW”) z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 1.100.000 (jednego miliona stu tysięcy) Akcji zwykłych na okaziciela serii G Spółki, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda oraz oznaczenia ich kodem PLCTINT00018, pod warunkiem wprowadzenia Akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym.

Zgodnie z ww. uchwałą Zarządu KDPW zarejestrowanie Akcji serii G Spółki nastąpi w terminie trzech dni od otrzymania przez KDPW decyzji o wprowadzeniu Akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym i nie wcześniej niż w dniu wskazanym jako dzień wprowadzenia Akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym. Rejestracja Akcji serii G nastąpi w związku z zamknięciem kont prowadzonych dla Praw do akcji serii G oznaczonych kodem PLCTINT00067, o rejestracji których Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 21/2016 z dnia 1 grudnia 2016 r.

Przedmiotowa uchwała Zarządu KDPW nr 860/16 weszła w życie z dniem jej podjęcia.

Podstawa prawna: §34 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259 z póź. zm.).

Marek Tymiński – Prezes Zarządu Emitenta

Pobierz