Skip to main content
BieżąceBieżące 2018Raporty

23/2018 Powołanie Członka Rady Nadzorczej CI Games S.A.

By 14 grudnia 20184 lipca, 2021No Comments

Raport bieżący nr 23/2018

27 września 2018 r.

Informacje bieżące i okresowe

„Powołanie Członka Rady Nadzorczej CI Games S.A.”

 

Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 27 września 2018 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołało w skład Rady Nadzorczej Spółki, ze skutkiem od dnia 27 września 2018 r., Pana Marcina Garlińskiego, na bieżącą wspólną kadencję Rady Nadzorczej, i powierzyło mu pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej.

 

Poniżej Spółka przekazuje informacje o powołanym Członku Rady Nadzorczej:

Pan Marcin Garliński jest absolwentem magisterskich studiów menedżerskich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalizacją Bankowość i Finanse. W latach 1997-1999 Pan Marcin Garliński pełnił funkcje Dyrektora Finansowego i Członka Zarządu w spółce MUZA S.A. z siedzibą w Warszawie. Od 1999 roku do chwili obecnej pełni funkcje Prezesa Zarządu i Dyrektora Generalnego w spółce MUZA S.A. Pan Marcin Garliński jest ponadto Przewodniczącym Rady Nadzorczej spółki Medical Finance Group S.A. z siedzibą w Warszawie, Członkiem Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej oraz Członkiem Rady Nadzorczej spółki PDK S.A. z siedzibą w Warszawie. Pan Marcin Garliński pełni również funkcję Członka Zarządu Fundacji na rzecz Katedry i Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie.

 

Pan Marcin Garliński oświadczył, że:

– posiada pełną zdolność do czynności prawnych, – spełnia kryteria niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4., określonej w zbiorze Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, – nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, – nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej w stosunku do Spółki spółce cywilnej lub osobowej, – nie jest członkiem organu zarządzającego spółki kapitałowej konkurencyjnej wobec Spółki, – nie jest członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej wobec Spółki osoby prawnej, – nie jest ani nie był w przeszłości osobą prawomocnie skazaną za popełnienie przestępstwa, jak też nie orzeczono wobec niego pozbawienia prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu, – nie jest ani nie był w przeszłości wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Szczegółowa podstawa prawna: § 10 w zw. z §5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

 

Monika Rumianek – Członek Zarządu

Maciej Nowotny – Członek Zarządu

 

Pobierz