Skip to main content
BieżąceBieżące 2017Raporty

23/2017 „Objęcie akcji serii F przez pierwszych Uczestników Programu Motywacyjnego CI Games S.A.”

By 5 kwietnia 20175 lipca, 2021No Comments

Raport bieżący 23/2017

5 kwietnia 2017 r.

Informacje poufne

„Objęcie akcji serii F przez pierwszych Uczestników Programu Motywacyjnego CI Games S.A.”

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 17/2017 oraz nr 18/2017 z dnia 1 marca 2017 r. Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 4 kwietnia 2017 r. zakończył się pierwszy okres, trwający od dnia 28 marca 2017 r., w czasie którego pierwsi Uczestnicy Programu Motywacyjnego dla kluczowych pracowników i współpracowników, w tym Członków Zarządu CI Games S.A. („Program Motywacyjny”), byli uprawnieni do składania zapisów na akcje serii F emitowane przez Spółkę w związku z Programem Motywacyjnym. Zapisy na akcje serii F przyjmowano w ramach subskrypcji prywatnej, w drodze złożenia ich oferty wskazanym przez Spółkę osobom przez Bank Zachodni WBK S.A. – Dom Maklerski BZ WBK z siedzibą w Poznaniu.

W dniach od 28 marca 2017 r. do dnia 4 kwietnia 2017 r. uprawnieni Uczestnicy Programu Motywacyjnego objęli łącznie 550 000 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, po cenie 0,70 zł za akcję i o wartości nominalnej 0,01 zł każda akcja. Wszystkie przedmiotowe akcje objęte zapisami zostały w pełni opłacone.

Akcje serii F, o których mowa, emitowane są w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, stosownie do postanowień §10 b Statutu Spółki. Akcje serii F nie mają formy dokumentowej.

Zarząd Spółki niezwłocznie podejmie działania mające na celu rejestrację pierwszego etapu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa, oraz wprowadzenie ww. akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym, stosownie do upoważnienia zawartego w uchwale nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 28 kwietnia 2015 r.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR).
Marek Tymiński – Prezes Zarządu

Pobierz