Skip to main content
BieżąceBieżące 2016Raporty

23/2016 „Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego CI Games S.A. przez sąd rejestrowy”

By 20 grudnia 20164 lipca, 2021No Comments

08.12.2016 r. – RB nr 23/2016

Informacje bieżące i okresowe

„Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego CI Games S.A. przez sąd rejestrowy”

Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym, tj. 8 grudnia 2016 r., uzyskał informację, iż dnia 6 grudnia 2016 r. sąd rejestrowy Spółki, tj. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS, dokonał wpisu (rejestracji) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, zgodnie z wnioskiem Spółki złożonym w tut. Sądzie w dniu 21 listopada 2016 r.

Po dokonaniu ww. rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi 1.501.499,90 zł (słownie: jeden milion pięćset jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt groszy). Kapitał zakładowy Spółki dzieli się obecnie na 15.014.999 (słownie: piętnaście milionów czternaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela, z których wynika 15.014.999 głosów w Spółce (ogólna liczba głosów w Spółce).

W związku z przedmiotową rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Zarząd Spółki dokonał ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, którego treść stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: §15 w zw. z § 5 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259 z póź. zm.).

Marek Tymiński – Prezes Zarządu Emitenta

Pobierz Pobierz