Skip to main content
BieżąceBieżące 2017Raporty

22/2017 „Informacja o dokonaniu transakcji na imiennych warrantach subskrypcyjnych serii B emitowanych przez CI Games S.A. uzyskana w trybie art. 19 MAR”

By 3 kwietnia 20175 lipca, 2021No Comments

Raport bieżący 22/2017

3 kwietnia 2017 r.

Informacje bieżące i okresowe

„Informacja o dokonaniu transakcji na imiennych warrantach subskrypcyjnych serii B emitowanych przez CI Games S.A. uzyskana w trybie art. 19 MAR”

Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 3 kwietnia 2017 r. wpłynęły do Spółki trzy powiadomienia o dokonaniu transakcji na imiennych warrantach subskrypcyjnych serii B emitowanych przez Spółkę w związku z Programem Motywacyjnym skierowanym do kluczowych Pracowników oraz Współpracowników, w tym Członków Zarządu CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie, skierowane do Spółki przez troje Członków Zarządu w trybie przepisów art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (MAR).

Treść przedmiotowych powiadomień stanowi załączniki do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR).

Marek Tymiński – Prezes Zarządu Emitenta

 

Załączniki do Raportu bieżącego nr 22 / 2017 dostępne są do pobrania z linków dostępnych poniżej:

Pobierz