Skip to main content
BieżąceBieżące 2016Raporty

22/2016 „Uchwała Zarządu GPW w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego praw do akcji serii G CI Games S.A.”

By 20 grudnia 20164 lipca, 2021No Comments

05.12.2016 r. – RB nr 22/2016

Informacje bieżące i okresowe

„Uchwała Zarządu GPW w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego praw do akcji serii G CI Games S.A.”

Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 5 grudnia 2016 r., Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie („GPW”) podjął uchwałę nr 1293/2016 w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki CI Games S.A.

W myśl przedmiotowej uchwały Zarządu GPW z dniem 7 grudnia 2016 r. w trybie zwykłym zostaną wprowadzone do obrotu giełdowego na rynku równoległym prawa do akcji zwykłych na okaziciela serii G Spółki w liczbie 1.100.000 (jeden milion sto tysięcy), o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 7 grudnia 2016 r. rejestracji tych praw do akcji i oznaczenia ich kodem „PLCTINT00067”. O dokonaniu warunkowej rejestracji praw do akcji serii G Zarząd Spółki poinformował w raporcie bieżącym nr 21/2016 z dnia 1 grudnia 2016 r.

Ponadto, Zarząd GPW postanowił o notowaniu ww. praw do akcji serii G Spółki w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „CIGAMES-PDA” i oznaczeniem „CIGA”.

Przedmiotowa uchwała Zarządu GPW weszła w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna: §34 ust. 1 pkt 2-3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259 z póź. zm.).

Marek Tymiński, Prezes Zarządu Emitenta

Pobierz