Skip to main content
BieżąceBieżące 2020Raporty

2/2020 „Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 r.”

By 28 stycznia 20204 lipca, 2021No Comments
Raport bieżący nr 2/2020
Temat: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 r.
27.01.2020 r.
Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), na podstawie § 80 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”), podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku:
  1. Raport okresowy za rok 2019:
– Jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za rok 2019: 27 marca 2020 r.
  1. Raporty okresowe za rok 2020:
– Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2020 r.: 22 maja 2020 r.
– Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 r.: 4 września 2020 r.
– Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2020 r.: 27 listopada 2020 r.
Zarząd Spółki informuje ponadto, że stosownie do przepisu § 79 ust. 2 Rozporządzenia, Spółka nie będzie publikować raportów kwartalnych za IV kwartał 2019 roku oraz za II kwartał 2020 roku. W publikowanych przez
Spółkę raportach skonsolidowanych: kwartalnym i półrocznym, zawarte zostaną odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe. Zgodnie z przepisami § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia,
Spółka nie będzie przekazywać odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Pobierz