Skip to main content
BieżąceBieżące 2018Raporty

2/2018 „Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku”

By 17 stycznia 20184 lipca, 2021No Comments

Raport bieżący nr 2/2018

17 stycznia 2018 r.

Informacje bieżące i okresowe

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku

Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), stosownie do przepisów § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 r. poz. 133 ze zm.; „Rozporządzenie”), podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania przez Spółkę raportów okresowych w 2018 roku:

1.      Raport okresowy za rok 2017:

– Jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za rok 2017 – 27 marca 2018 r.

2.      Raporty okresowe za rok 2018:

– Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018 r. – 28 maja 2018 r.
– Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2018 r. – 30 sierpnia 2018 r.
– Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2018 r. – 23 listopada 2018 r.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z przepisem § 101 ust. 2 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikować raportów kwartalnych za IV kwartał 2017 roku oraz za II kwartał 2018 roku.

Ponadto, stosownie do przepisów § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia, Zarząd Spółki informuje, że w raportach skonsolidowanych kwartalnych oraz w raporcie skonsolidowanym półrocznym zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe. Wobec powyższego Spółka nie będzie przekazywać odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.

Marek Tymiński – Prezes Zarządu

Pobierz