Skip to main content
BieżąceBieżące 2016Raporty

20/2016 „Podjęcie decyzji o zamiarze emisji obligacji przez CI Games S.A.”

By 20 grudnia 20164 lipca, 2021No Comments

28.11.2016 r. – RB nr 20/2016

Informacje poufne

„Podjęcie decyzji o zamiarze emisji obligacji przez CI Games S.A.”

Zarząd Spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje o podjęciu w dniu 28 listopada 2016 roku decyzji o zamiarze wyemitowania przez Spółkę niezabezpieczonych obligacji na okaziciela o łącznej wartości nominalnej nieprzekraczającej 15 000.000,00 zł (piętnaście milionów złotych). Zarząd Spółki zamierza dokonać emisji do końca 2016 roku z zastrzeżeniem, że termin, ostateczna wartość emisji oraz pozostałe parametry obligacji będą uzależnione od sytuacji na rynku obligacji.

Niniejsza informacja została zakwalifikowana przez Zarząd Spółki jako informacja poufna ze względu na znaczną w skali Spółki wartość potencjalnego finansowania dłużnego oraz wpływ informacji na ocenę polityki finansowania Spółki.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR).

Marek Tymiński – Prezes Zarządu Emitenta

Pobierz