Skip to main content
BieżąceBieżące 2016Raporty

5/2016 Zbycie akcji CI Games S.A. przez Prezesa Zarządu Emitenta

By 7 kwietnia 20164 lipca, 2021No Comments

Raport bieżący nr: 5/2016
Data sporządzenia: 2016-03-30
Skrócona nazwa emitenta: CI GAMES S.A.
Temat: Zbycie akcji CI Games S.A. przez Prezesa Zarządu Emitenta
Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Treść raportu:
Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 30 marca 2016 r., doręczono Spółce zawiadomienie Prezesa Zarządu Spółki, Pana Marka Tymińskiego, sporządzone na podstawie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2014 r. poz. 94; dalej „Ustawa”) w Warszawie, w dniu 30 marca 2016 r. Stosownie do treści ww. zawiadomienia Pan Marek Tymiński sprzedał w dniu 30 marca 2016 r., w ramach transakcji pakietowej dokonanej na rynku regulowanym w rozumieniu art. 14 Ustawy (tj. Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie), 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela wyemitowanych przez Spółkę, po cenie 22,70 zł (dwadzieścia dwa złote 70/100) za jedną akcję i łącznej cenie 9.080.000 zł (dziewięć milionów osiemdziesiąt tysięcy złotych) za cały wolumen tych akcji. Pan Marek Tymiński zobowiązał się ponadto do objęcia pozostałych posiadanych przez siebie akcji Spółki lock-upem na okres 6 miesięcy, licząc od dnia dokonania transakcji. W wyniku dokonania przedmiotowej transakcji Pan Marek Tymiński posiada obecnie w Spółce 5 966 357 akcji, co stanowi 42,88 % ogólnej liczby głosów w Spółce i 42,88 % w kapitale zakładowym Spółki. Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-03-30 Adam Pieniacki Członek Zarządu Emitenta
2016-03-30 Monika Rumianek Członek Zarządu Emitenta
Pobierz