Skip to main content
BieżąceBieżące 2016Raporty

4/2016 Złożenie rezygnacji przez Członka Zarządu

By 7 kwietnia 20164 lipca, 2021No Comments

Raport bieżący nr: 4/2016
Data sporządzenia: 2016-03-23
Skrócona nazwa emitenta: CI GAMES S.A.
Temat: Złożenie rezygnacji przez Członka Zarządu
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 23 marca 2016 r., Pan Łukasz Misiurski złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka zarządu Spółki z dniem 23 marca 2016 r. Stosownie do art. 369 § 5 kodeksu spółek handlowych mandat Pana Łukasza Misiurskiego wygasa z dniem 23 marca 2016 r. Zgodnie z treścią oświadczenia o rezygnacji Pana Łukasza Misiurskiego przyczyną rezygnacji są powody osobiste. Pan Łukasz Misiurski w dalszym ciągu pełnić będzie w Spółce funkcję Dyrektora Wydawniczego. Podstawa prawna: § 27 w zw. z § 5 ust. 1 pkt 21 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-03-23 Marek Tymiński Prezes Zarządu Emitenta
Pobierz