Skip to main content
BieżąceBieżące 2016Raporty

3/2016 Zawarcie znaczącej umowy z PKO BP S.A.

By 7 kwietnia 20164 lipca, 2021No Comments

Raport bieżący nr: 3/2016
Data sporządzenia: 2016-02-10
Skrócona nazwa emitenta: CI GAMES S.A.
Temat: Zawarcie znaczącej umowy z PKO BP S.A.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 10 lutego 2016 r., Spółka zawarła z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) aneks do umowy kredytu obrotowego odnawialnego („Aneks”), o zawarciu której Spółka poinformowała dnia 27 maja 2015 r. raportem bieżącym nr 14/2015 („Umowa kredytu”). Przedmiotem Aneksu jest zmiana postanowień Umowy kredytu w ten sposób, że zwiększono limit udzielonego przez Bank kredytu z kwoty 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięciu milionów złotych) do kwoty 20.000.000,00 zł (słownie: dwudziestu milionów złotych). Na skutek podpisania Aneksu Spółka ma obecnie w Banku limit kredytowy w łącznej wysokości 25.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów złotych). Pozostałe istotne warunki Umowy kredytu z dnia 27 maja 2015 r. pozostają bez zmian. Aneks do Umowy kredytu został uznany za umowę znaczącą z uwagi na fakt, że wartość przedmiotu Aneksu przekracza wartość 10 % kapitałów własnych Spółki. Podstawa prawna: § 9 w zw. z art. 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-02-10 Marek Tymiński Prezes Zarządu Emitenta
Pobierz