Skip to main content
BieżąceRaporty

34/2015 Zawarcie ugody z Bandai Namco Entertainment America, Inc.

By 8 kwietnia 201630 maja, 2021No Comments

Raport bieżący nr: 34/2015
Data sporządzenia: 2015-11-17
Skrócona nazwa emitenta: CI GAMES S.A.
Temat: Zawarcie ugody z Bandai Namco Entertainment America, Inc.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Treść raportu:
Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że wczoraj, tj. 16 listopada 2015 r., Spółka i jej spółka zależna – CI Games USA, Inc., zawarły wraz z Bandai Namco Games America, Inc. („Bandai”) pozasądową umowę ugody, przedmiotem której jest rozwiązanie sporu między stronami, zawisłego przed Sądem Najwyższym dla Stanu Kalifornia, dotyczącego żądania zapłaty przez Bandai na rzecz CI Games USA, Inc. odszkodowania z tytułu nienależytego wykonania umowy (term sheet) zawartej w dniu 14 stycznia 2014 r. między Spółką a Bandai. O zawarciu umowy (term sheet) między Spółką a Bandai Zarząd Spółki poinformował w raporcie bieżącym nr 2/2014. Na mocy przedmiotowej ugody strony ustaliły, że Bandai zapłaci na rzecz Spółki i CI Games USA, Inc. kwotę 2.300.000,00 USD (słownie: dwa miliony trzysta tysięcy dolarów amerykańskich) w terminie dwudziestu dni roboczych od dnia podpisania niniejszej ugody. Ugoda wyczerpuje wszelkie roszczenia stron w zakresie objętym ww. sporem sądowym.

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-11-17 Marek Tymiński Prezes Zarządu Emitenta