Skip to main content
BieżąceBieżące 2014Raporty

29/2014 Ujawnienie stanu posiadania przez QUERCUS TFI S.A w imieniu QUERCUS Parasolowy SFIO.

By 29 października 201427 lipca, 2021No Comments

 

Raport bieżący z plikiem nr: 29/2014
Data sporządzenia: 2014-10-29
Skrócona nazwa emitenta: CI GAMES S.A.
Temat: Ujawnienie stanu posiadania przez QUERCUS TFI S.A w imieniu QUERCUS Parasolowy SFIO.
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:
Zarząd CI Games S.A., działając w trybie art. 70 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym informuje, iż w dniu 29 października 2014r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie od QUERCUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działającego w imieniu zarządzanego funduszu inwestycyjnego – QUERCUS Parasolowy SFIO („Fundusz”), dotyczące zmniejszenia przez Fundusz samodzielnie udziału w ogólnej liczbie głosów w CI Games S.A. oraz zejścia poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce. Zejście przez Fundusz poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce nastąpiło w wyniku zbycia akcji na rynku regulowanym w dniu 27 października 2014 roku. Przed zmianą Fundusz posiadał 719 183 akcje Spółki, co stanowiło 5,17% kapitału zakładowego Emitenta oraz 5,17% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Na dzień 27 października 2014 roku Fundusz posiadał 692 523 akcje Emitenta, co stanowiło 4,98% kapitału zakładowego Spółki i stanowiło 4,98% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Kopia zawiadomienia w załączeniu.

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-10-29 Adam Pieniacki Członek Zarządu Adam Pieniacki
Pobierz