Skip to main content
BieżąceBieżące 2014Raporty

15/2014 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za rok 2014.

By 16 czerwca 201427 lipca, 2021No Comments

Raport bieżący nr: 15/2014
Data sporządzenia: 2014-06-16
Skrócona nazwa emitenta: CI GAMES S.A.
Temat: Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za rok 2014.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd CI Games S.A. informuje, iż w dniu 16 czerwca 2014 roku Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, z którym zostanie zawarta umowa w zakresie przeglądu oraz badania sprawozdań finansowych Emitenta. Wybranym podmiotem jest: Misters Audytor Adviser Spółką z o.o., z siedzibą w Warszawie (02 – 520), ul. Wiśniowa 40/5, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy, dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000375656; numer NIP 521-359-13-29; REGON: 142757598, wpisana Uchwałą nr 4127/59/2011 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dn. 17 maja 2011 r. na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 3704. Przedmiotem umowy zawieranej z wybranym podmiotem będzie: a) przegląd jednostkowego sprawozdania finansowego CI Games S.A. za pierwsze półrocze 2014r.; b) przegląd skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej CI Games za pierwsze półrocze 2014r.; c) badanie jednostkowego sprawozdania finansowego CI Games S.A. za rok 2014; d) badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej CI Games za rok 2014. Umowa z w/w podmiotem, zawarta zostanie na okres niezbędny do przeprowadzenia przeglądu półrocznego oraz badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych za rok 2014 wraz z wydaniem opinii i raportów z przeprowadzonego przeglądu i badania. Emitent nie korzystał z usług Misters Audytor Adviser Spółką z o.o., z siedzibą w Warszawiew związku z przeglądem i badaniem sprawozdań finansowych Spółki.

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-06-16 Marek Tymiński Prezes Zarządu Marek Tymiński
Pobierz