Skip to main content
BieżąceBieżące 2014Raporty

5/2014 Zawarcie umowy kredytowej

By 21 lutego 201427 lipca, 2021No Comments

Raport bieżący nr: 5/2014
Data sporządzenia: 2014-02-21
Skrócona nazwa emitenta: CI GAMES S.A.
Temat: Zawarcie umowy kredytowej
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Treść raportu:
Zarząd CI Games S.A. informuje, iż w dniu 21 lutego 2014 roku zawarł z Bankiem Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej, ul. 3-go Maja 32 (zwany dalej „Bankiem”) umowę kredytu w rachunku bieżącym na następujących warunkach: 1) Przyznany limit: 5 mln PLN; 2) Przeznaczenie : bieżąca działalność Emitenta, w tym produkcja i marketing gier Enemy Front i Lords of the Fallen; 3) Ostateczna data spłaty: 31 marca 2015 roku; 4) Oprocentowanie – wg zmiennej stopy procentowej obowiązującej w okresach za które odsetki są naliczane, określonej formułą: WIBOR 1M z poprzedniego miesiąca plus marża Banku 2,99%; prowizja z tytułu zaangażowania (liczona od niewykorzystanej kwoty kredytu w skali roku) – 0,7%; prowizja Banku z tytułu udzelenia kredytu – 1,3% przyznanej kwoty; 5) Zabezpieczenie Produktu: a) zastaw rejestrowy na akcjach CI Games S.A. należących do Pana Marka Tymińskiego – Prezesa Zarządu i głównego Akcjonariusza Emitenta, w wysokości 2,5 krotności wartości przyznanego kredytu; b) gwarancja spłaty kredytu Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de mninims PLD w wysokosci 60% kwoty kredytu, tj. 3 mln PLN na okres kredytowania plus 3 miesiące , tj. do 30.06.2015r.; c) oświadczenie o poddaniu sie egzekucji; d) pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunku bieżącym prowadzonym przez Bank.

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-02-21 Marek Tymiński Prezes Zarządu Marek Tymiński
Pobierz