Skip to main content
BieżąceBieżące 2014Raporty

3/2014 Terminy publikacji raportów okresowych w 2014 roku

By 1 lutego 201427 lipca, 2021No Comments

Terminy publikacji raportów okresowych w 2014 roku

Raport bieżący z plikiem nr: 3/2014
Data sporządzenia: 2014-02-01
Skrócona nazwa emitenta: CI GAMES S.A.
Temat: Terminy publikacji raportów okresowych w 2014 roku
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd CI Games S.A. zgodnie z § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami) „Rozporządzenie”, podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2014: Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za 2013r. – 21 marca 2014r. Skonsolidowany raport za I kwartał 2014r. – 15 maja 2014r. Skonsolidowany raport za pierwsze półrocze 2014r. – 1 września 2014r . Skonsolidowany raport za III kwartał 2014r. – 14 listopada 2014r. Jednocześnie Zarząd Emitenta oświadcza, iż: zgodnie z § 102 ust. 1 Rozporządzenia nie ne będzie publikować jednostkowego raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2013 roku; zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie publikować jednostkowego raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2014 roku, – zgodnie z § 83 ust.1 oraz ust.3 Rozporządzenia nie będzie publikować odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz jednostkowego raportu półrocznego, jednak skonsolidowane raporty kwartalne oraz skonsolidowany raport półroczny zawierać będą odpowiednio kwartalną informację finansową oraz półroczne skrócone sprawozdanie finansowe wraz z raportem biegłego rewidenta z jego przeglądu.

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-02-01 Marek Tymiński Prezes Zarządu Marek Tymiński
Pobierz