Skip to main content
BieżąceBieżące 2014Raporty

1/2014Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego CI Games S.A. w drodze emisji akcji serii E oraz zmiany Statutu Spółki

By 9 stycznia 201427 lipca, 2021No Comments

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego CI Games S.A. w drodze emisji akcji serii E oraz zmiany Statutu Spółki

Raport bieżący z plikiem nr: 1/2014
Data sporządzenia: 2014-01-09
Skrócona nazwa emitenta: CI GAMES S.A.
Temat: Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego CI Games S.A. w drodze emisji akcji serii E oraz zmiany Statutu Spółki
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu 9 stycznia 2014 roku Sąd Rejenowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki obejmującego emisję akcji zwykłych na okaziciela serii E w drodze subskrypcji prywatnej zakończonej w dniu 5 grudnia 2013 roku, o której to Spółka informowala w raporcie bieżącym nr 43/2013 z dnia 10 grudnia 2013 roku. Kapitał zakładowy Spółki został podwyższony z kwoty 1.265.000,00 złotych do kwoty 1.391.499,90 złotych, tj. o kwotę 126.499,90 złotych. Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa powyżej zostało dokonane poprzez emisję 1.264.999 akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 złotych każda, uprawniających do wykonywania 1.264.999 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, w drodze emisji akcji serii E ogólna liczba głosów, wynikająca ze wszystkich wyemitowanych przez Spółkę akcji, wynosi 13.914.999 głosów. Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości dotychczasową oraz zmienioną treść postanowień Statutu: – dotychczasowe brzmienie § 10 ust.1: „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.265.000,00zł (słownie: jeden milion dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy) złotych i dzieli się na: a. 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od numeru 000000001 do numeru 10000000 wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja; b. 40.000 (słownie: czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja; c. 2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja; d. 110.000 (słownie: sto dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja.” – nowe brzmienie § 10 ust.1: „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.391.499,90 zł (słownie: jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt groszy) i dzieli się na: a. 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od numeru 000000001 do numeru 10000000 wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja; b. 40.000 (słownie: czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja; c. 2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja; d. 110.000 (słownie: sto dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja; e. 1.264.999 (słownie: jeden milion dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja. ” Tekst jednolity Statutu Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-01-09 Marek Tymiński Prezes Zarządu Marek Tymiński
Pobierz Pobierz