Skip to main content
BieżąceBieżące 2020Raporty

Korekta raportu bieżącego 20/2020 – „Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie CI Games S.A.” z dnia 27 lipca 2020 roku Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie: informacje bieżące i okresowe”

By 13 sierpnia 20203 sierpnia, 2021No Comments

Raport bieżący 20/2020 Korekta

13 sierpnia 2020 r.

Korekta raportu bieżącego 20/2020 – „Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie CI Games S.A.” z dnia 27 lipca 2020 roku

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie: informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W uzupełnieniu raportu bieżącego nr 20/2020 z dnia 27 lipca 2020 r Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) ponownie przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 27 lipca 2020 r. wraz ze wskazaniem przy każdej uchwale liczby akcji, z których oddano ważne głosy, procentowego udziału tychże akcji w kapitale zakładowym Spółki, łącznej liczby ważnych głosów, w tym liczby głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Szczegółowa podstawa prawna: § 15 ust. 2 w zw. z § 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

Marek Tymiński – Prezes Zarządu

 

Pobierz