Skip to main content
BieżąceBieżące 2021Raporty

2/2021 „Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku”

By 28 stycznia 20212 lipca, 2021No Comments

Raport bieżący nr 2/2021

28 stycznia 2021 r.

„Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku”

Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie przepisu § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757; „Rozporządzenie”), podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania przez Spółkę raportów okresowych w 2021 roku:

1.Raport okresowy za rok 2020:

– Jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za rok 2020 – 12 kwietnia 2021 r.

2.Raporty okresowe za rok 2021:

– Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2021 – 24 maja 2021 r.

– Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2021 – 31 sierpnia 2021 r.

– Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2021 – 22 listopada 2021 r.

Ponadto Zarząd Spółki informuje, że stosownie do przepisu § 79 ust. 2 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikować raportów kwartalnych za IV kwartał 2020 roku oraz za II kwartał 2021 roku. W raportach skonsolidowanych: kwartalnych i półrocznym publikowanych przez Spółkę zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe. Zgodnie z przepisami § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Spółka nie będzie przekazywać zatem odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.

Marek Tymiński – Prezes Zarządu

Pobierz