Skip to main content
BieżąceBieżące 2018Raporty

19/2018 „Rejestracja przez sąd zmiany Statutu CI Games S.A.”

By 14 grudnia 20184 lipca, 2021No Comments

Raport bieżący nr 19/2018

5 czerwca 2018 r.

Informacje bieżące i okresowe

„Rejestracja przez sąd zmiany Statutu CI Games S.A.”

Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym doręczono Spółce postanowienie Sądu rejestrowego Spółki – Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS z dnia 17 maja 2018 r., na mocy którego ww. Sąd dokonał rejestracji zmiany Statutu Spółki w zakresie wysokości kapitału zakładowego Spółki. O przedmiotowych zmianach Statutu Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 10/2018 z dnia 26 marca 2018 r.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.511.099,90 zł i dzieli się na 151 109 990 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,01 zł każda. Ogólna liczba głosów w Spółce wynikająca ze wszystkich wyemitowanych przez Spółkę akcji wynosi 151 109 990.

Tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający ww. zmiany zarejestrowane przez Sąd rejestrowy został przyjęty przez Zarząd Spółki w dniu 26 marca 2018 r. i przekazany jako załącznik do ww. raportu bieżącego nr 10/2018 opublikowanego przez Spółkę tego dnia.

Szczegółowa podstawa prawna: par. 5 pkt 1 oraz par. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

Marek Tymiński – Prezes Zarządu

Pobierz