Skip to main content
BieżąceBieżące 2017Raporty

18/2017 „Przyznanie Członkom Zarządu CI Games S.A. prawa do nabycia warrantów subskrypcyjnych emitowanych w ramach Programu Motywacyjnego”

By 1 marca 20173 sierpnia, 2021No Comments

Raport bieżący nr 18/2017

1 marca 2017 r.

Informacje poufne

„Przyznanie Członkom Zarządu CI Games S.A. prawa do nabycia warrantów subskrypcyjnych emitowanych w ramach Programu Motywacyjnego”

Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 1 marca 2017 r. Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie przepisów pkt 4.2. Regulaminu Programu Motywacyjnego dla kluczowych pracowników i współpracowników Spółki, w tym Członków Zarządu CI Games S.A., przyznała Członkom Zarządu Spółki prawo do nabycia warrantów subskrypcyjnych serii B emitowanych w ramach ww. Programu Motywacyjnego, na podstawie uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie programu motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych oraz akcji emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, jak również ubiegania się o dopuszczenie akcji emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji oraz zmiany Statutu Spółki.

Realizacja pierwszego etapu Programu Motywacyjnego, o którym mowa, związana jest z premierą gry „Sniper Ghost Warrior 3”. W ramach pierwszego etapu Programu Motywacyjnego dla kluczowych pracowników i współpracowników Spółki Rada Nadzorcza Spółki przyznała każdemu z Członków Zarządu prawo do nabycia warrantów subskrypcyjnych serii B, przy czym uprawni wszystkich Członków Zarządu Spółki dotyczy warrantów subskrypcyjnych serii B w łącznej liczbie 1.350.000 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt tysięcy).

Ponadto, Rada Nadzorcza Spółki przyznała prawo do nabycia warrantów subskrypcyjnych serii  B także innym kluczowym pracownikom i współpracownikom Spółki, o istotnym wpływie na powstanie gry „Sniper Ghost Warrior 3”. Na podstawie uchwał Rady Nadzorczej Spółki do udziału w pierwszym etapie ww. Programu Motywacyjnego w Spółce uprawnionych jest łącznie 17 osób, w tym troje Członków Zarządu Spółki, którym przyznano prawo do objęcia łącznie 2.270.000 (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii B uprawniających do objęcia łącznie 2.270.000 akcji serii F emitowanych przez Spółkę.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR).

Marek Tymiński – Prezes Zarządu

Pobierz