Skip to main content
BieżąceBieżące 2017Raporty

16/2017 „Powołanie Członków Zarządu nowej kadencji”

By 1 marca 20174 lipca, 2021No Comments

Raport bieżący nr 16/2017

1 marca 2017 r.

Informacje bieżące

„Powołanie Członków Zarządu nowej kadencji”

Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”)  informuje, że w dniu 1 marca 2017 r. Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie § 13 ust. 1 Statutu Spółki, powołała Członków Zarządu nowej kadencji w następującym składzie:

Pana Marka Tymińskiego – powierzając mu pełnienie funkcji Prezesa Zarządu,

Pana Adama Pieniackiego – powierzając mu pełnienie funkcji Członka Zarządu,

Panią Monikę Rumianek – powierzając jej pełnienie funkcji Członka Zarządu.

Zgodnie z § 13 ust. 2 Statutu Spółki, kadencja Członka Zarządu trwa pięć lat, a Zarząd Spółki powoływany jest na okres wspólnej kadencji. Nowa kadencja Zarządu Spółki rozpocznie się z dniem 29 czerwca 2017 r.

Życiorysy Członków Zarządu nowej kadencji znajdują się na stronie internetowej Spółki, w zakładce „Relacje Inwestorskie”.

Żaden z Członków Zarządu nowej kadencji nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej ani w spółce osobowej, a także nie jest członkiem organu spółki kapitałowej ani członkiem organu jakiejkolwiek innej  konkurencyjnej osoby prawnej. Żaden Członek Zarządu nowej kadencji nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Szczegółowa podstawa prawna: § 28 w zw. z § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim  (Dz.U. Nr 33, poz. 259 z póź. zm.).

Marek Tymiński – Prezes Zarządu

Pobierz