Skip to main content
BieżąceBieżące 2018Raporty

15/2018 „Powołanie Członków Rady Nadzorczej CI Games S.A. na nową kadencję”

By 14 grudnia 20184 lipca, 2021No Comments

Raport bieżący nr 15/2018

23 maja 2018 r.

Informacje bieżące i okresowe

„Powołanie Członków Rady Nadzorczej CI Games S.A. na nową kadencję”

Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 23 maja 2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”), w związku z upływem dotychczasowej kadencji Rady Nadzorczej Spółki w dniu odbycia tegorocznego ZWZ, podjęło uchwałę, na mocy której powołało Panów: Ryszarda Bartkowiaka, Norberta Biedrzyckiego, Grzegorza Leszczyńskiego, Tomasza Litwiniuka oraz Mariusza Sawoniewskiego na kolejną, wspólną, pięcioletnią kadencję.

Wszystkie uchwały ZWZ w przedmiocie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję wchodzą w życie dniem podjęcia, będącym jednocześnie dniem wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej upływającej kadencji.

Życiorysy powołanych Członków Rady Nadzorczej Spółki znajdują się na stronie internetowej Spółki.

Szczegółowa podstawa prawna: § 10 w zw. z § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

 

Marek Tymiński – Prezes Zarządu

 

Pobierz