Skip to main content
BieżąceBieżące 2016Raporty

15/2016 „Ustalenie ceny emisyjnej oraz wielkości emisji akcji serii G”

By 20 grudnia 20164 lipca, 2021No Comments

RB 15/2016

Data: 14 listopada 2016 r.

Informacje poufne

Ustalenie ceny emisyjnej oraz wielkości emisji akcji serii G

Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie (“Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 15 listopada 2016 r., Zarząd Spółki dokonał ustalenia ceny emisyjnej oraz ilości akcji zwykłych na okaziciela serii G, emitowanych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, o którym Zarząd Spółki poinformował w raporcie bieżącym nr 14/2016 z dnia 14 listopada 2016 r.

Cena emisyjna akcji zwykłych na okaziciela serii G, emitowanych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, została ustalona na podstawie wyników budowania książki popytu (Bookbuilding) na poziomie 22,70 zł (słownie: dwadzieścia dwa złote 70/100) za jedną akcję.

W ramach emisji oferowanych będzie 570.000 (słownie: pięćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji serii G.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR).

Marek Tymiński – Prezes Zarządu Emitenta

Pobierz