Skip to main content
BieżąceBieżące 2016Raporty

14/2016 „Podwyższenie kapitału zakładowego CI Games S.A”

By 18 listopada 20204 lipca, 2021No Comments

RB 14/2016

Data: 14 listopada 2016 r.

Informacje poufne

Podwyższenie kapitału zakładowego CI Games S.A

Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie (“Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej Spółki, Zarząd podjął uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, na podstawie upoważnienia zawartego w § 10a Statutu Spółki.
Na mocy przedmiotowej uchwały Zarządu Spółki, kapitał zakładowy Spółki zostanie podwyższony o kwotę nie niższą niż 10.000,00 (dziesięć tysięcy złotych) i nie wyższą niż 110.000,00 zł (sto dziesięć tysięcy złotych), w drodze emisji nie mniej niż 100.000 (sto tysięcy) i nie więcej niż 1.100.000 (jeden milion sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G („Akcje serii G”).

Akcje serii G będą emitowane w ramach oferty prywatnej przeprowadzonej za pośrednictwem Trigon Dom Maklerski z siedzibą w Krakowie, ul. Mogilska 65, NIP: 676-10-44-221, wpisanym do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000033118, występującego w charakterze Oferującego oraz Agenta Emisji Akcji serii G.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że za zgodą Rady Nadzorczej Spółki w stosunku do wszystkich Akcji serii G zostanie w całości wyłączone prawo poboru. Rada Nadzorcza Spółki wyraziła także zgodę na określenie przez Zarząd Spółki ceny emisyjnej Akcji serii G.

Ponadto, Zarząd Spółki informuje, że w związku z planowaną subskrypcją prywatną Akcji serii G na mocy uchwały podjętej w dniu dzisiejszym, przyjął „Zasady Subskrypcji w ramach subskrypcji prywatnej 1.100.000 Akcji serii G spółki CI Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”, które stanowią załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Zarząd Spółki informuje także, że większa część środków uzyskana z planowanej emisji Akcji serii G zostanie przeznaczona na globalny marketing gry „Sniper: Ghost Warrior 3”.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR).

Marek Tymiński – Prezes Zarządu Emitenta

Pobierz Pobierz