Skip to main content
BieżąceBieżące 2018Raporty

13/2018 „Ogłoszenie Zarządu CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CI Games S.A.”

By 6 listopada 20204 lipca, 2021No Comments

Raport bieżący nr 13/2018

26 kwietnia 2018 r.

Informacje bieżące i okresowe

„Ogłoszenie Zarządu CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CI Games S.A.”

Zarząd Spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie przepisów art. 399 § 1 w zw. z art. 395 §§ 1, 2 i 5 k.s.h., niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 23 maja 2018 roku, godz. 12:00 („ZWZ”). Obrady ZWZ odbędą się w Warszawie, przy ul. Puławskiej 182, w budynku IO-1.

Pełna treść ogłoszenia Zarządu Spółki o zwołaniu ZWZ wraz z proponowanym porządkiem obrad, informacją dotyczącą dnia rejestracji uczestnictwa w ZWZ, projektami uchwał, które mają być przedłożone ZWZ, formularzem pełnomocnictwa, formularzem do wykonywania prawa głosu na ZWZ oraz sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2017 stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego.

Monika Rumianek – Członek Zarządu

Maciej Nowotny – Członek Zarządu

 

Załącznik do RB 13/2018:

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CI Games S.A. W DNIU 23 MAJA 2018 ROKU

Formularz pełnomocnictwa

Ogłoszenie Zarządu CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PROJEKTY UCHWAŁ

Sprawozdanie Rady Nadzorczej CI Games S.A. z działalności w roku obrotowym 2017

Pobierz