Skip to main content
BieżąceBieżące 2017Raporty

13/2017 „Uchwała Zarządu KDPW w sprawie ustalenia dnia wymiany akcji CI Games S.A. w wyniku obniżenia ich wartości nominalnej”

By 20 lutego 20173 sierpnia, 2021No Comments

Raport bieżący nr 13/2017

20 luty 2017 r.

Informacje bieżące i okresowe

Uchwała Zarządu KDPW w sprawie ustalenia dnia wymiany akcji CI Games S.A. w wyniku obniżenia ich wartości nominalnej

Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że – działając na wniosek Spółki – w dniu 20 lutego 2017 r. Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie („KDPW”) podjął uchwałę nr 106/17 w sprawie ustalenia dnia wymiany akcji Spółki w związku z ich podziałem (splitem) dokonanym na mocy uchwały nr 4/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r.  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. O zarejestrowaniu zmiany Statutu Spółki w przedmiocie podziału akcji Spółki przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, w dniu 9 lutego 2017 r., Zarząd Spółki poinformował w raporcie bieżącym nr z 11/2017 dnia 10 lutego 2017 r.

Zgodnie z przedmiotową uchwałą Zarządu KDPW, w związku ze zmianą wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki z dotychczasowej, tj. 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, do wartości 0,01 zł (jeden grosz) każda akcja, Zarząd KDPW określił dzień 23 lutego 2017 r. jako dzień podziału 15.014.999 (piętnaście milionów czternaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji Spółki oznaczonych kodem PLCTINT00018 na 150.149.990 (sto pięćdziesiąt milionów sto czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) akcji Spółki o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda. Przedmiotowa uchwała Zarządu KDPW wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna: § 118 ust. 3 Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP.

Marek Tymiński – Prezes Zarządu

Pobierz