Skip to main content
BieżąceBieżące 2017Raporty

11/2017 „Rejestracja zmiany Statutu CI Games S.A.”

By 10 lutego 20173 sierpnia, 2021No Comments

Raport bieżący nr 11/2017

10 luty 2017 r.

Informacje bieżące i okresowe

Rejestracja zmiany Statutu CI Games S.A.

Zarząd spółki CI Games S.A.(„Spółka”) informuje, że w dniu 10 lutego 2017 r. powziął informację o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zmiany Statutu Spółki przyjętej uchwałą nr 4/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 stycznia 2017 r., o której Spółka poinformowała w raportach bieżących nr 6/2017 oraz nr 7/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. Przedmiotowa zmiana Statutu Spółki polegała na zmianie treści § 10 ust. 1 oraz § 10b ust. 1 Statutu, a także na skorygowaniu omyłek pisarskich w Statucie Spółki.
Tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający dokonane zmiany, o których mowa, stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 r. poz. 133).

Marek Tymiński, Prezes Zarządu Emitenta

Pobierz Pobierz