Skip to main content
BieżąceBieżące 2016Raporty

10/16 Postanowienie o zakończeniu postępowania upadłościowego spółki zależnej Emitenta – City Interactive SRL

By 20 lipca 20163 sierpnia, 2021No Comments

2016-05-24 – Raport bieżący nr 10/2016

 

Postanowienie o zakończeniu postępowania upadłościowego spółki zależnej Emitenta – City Interactive Studio SRL

 

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała informację o wydaniu przez Sąd w Bukareszcie, VII Wydział Cywilny, postanowienia o zakończeniu postępowania upadłościowego spółki zależnej Emitenta – City Interactive Studio SRL z siedzibą w Bukareszcie.

O złożeniu wniosku w przedmiocie ogłoszenia upadłości przez City Interactive Studio SRL Emitent poinformował w dniu 8 listopada 2013 r. raportem bieżącym nr 38/2013.

Przyczynami złożenia wniosku o upadłość był brak ekonomicznego i operacyjnego uzasadnienia działalności studia w Rumunii.

Treść przedmiotowego postanowienia Sądu w języku rumuńskim wraz z tłumaczeniem na język polski stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 30 pkt 19) w zw. z § 5 ust. 1 pkt 24 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

 

Adam Pieniacki – Członek Zarządu Emitenta

Monika Rumianek – Członek Zarządu Emitenta

Pobierz
Pobierz Pobierz