Skip to main content
BieżąceBieżące 2021Raporty

09/2021 „Ogłoszenie Zarządu CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CI Games S.A.”

By 25 maja 20213 sierpnia, 2021No Comments

Raport bieżący nr 9/2021

25 maja 2021 r.

Informacje bieżące i okresowe

Temat: „Ogłoszenie Zarządu CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CI Games S.A.”

 

Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie przepisów art. 399 § 1 w związku z art. 395 §§1, 2, 2[1] oraz 5 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”) na dzień 22 czerwca 2021 r., na godzinę 11.00. Obrady ZWZ odbędą się w Warszawie, przy ul. Rondo Daszyńskiego 2, w budynku Crowne Plaza Warsaw – The Hub.

Pełna treść ogłoszenia Zarządu Spółki o zwołaniu ZWZ wraz z proponowanym porządkiem obrad, informacją dotyczącą dnia rejestracji uczestnictwa w ZWZ, treścią projektów uchwał, które mają być przedłożone ZWZ, oraz niepublikowanymi załącznikami do tych projektów, formularzem pełnomocnictwa oraz formularzem do wykonywania prawa głosu na ZWZ, stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Marek Tymiński – Prezes Zarządu

Monika Rumianek – Członek Zarządu

 

Załączniki:

Ogłoszenie Zarządu CI Games S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 22 czerwca 2021 r.

Projekty uchwał, które mają być podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie CI Games S.A. w dniu 22 czerwca 2021 r. wraz z załącznikami

Wniosek Zarządu CI Games S.A. w sprawie rozporządzenia zyskiem wypracowanym w roku obrotowym 2020

Opinia Zarządu CI Games S.A. dotycząca wyłączenia prawa poboru

Sprawozdanie Rady Nadzorczej CI Games S.A. z działalności w roku 2020

Sprawozdanie Rady Nadzorczej CI Games S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej CI Games S.A. za lata obrotowe 2019–2020

Raport niezależnego biegłego rewidenta dotyczący sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej CI Games S.A. za lata 2019 i 2020 rok

Formularz do wykonywania prawa głosu na ZWZ CI Games S.A. w dniu 22 czerwca 2021 r.

Formularz pełnomocnictwa na ZWZ CI Games S.A. w dniu 22 czerwca 2021 r.

Pobierz