Skip to main content
BieżąceBieżące 2017Raporty

08/2017 „Informacja o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CI Games S.A. w dniu 31 stycznia 2017 r.”

By 31 stycznia 20175 lipca, 2021No Comments

Raport bieżący nr 8/2017

31 stycznia 2017 r.

Informacje bieżące i okresowe

„Informacja o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CI Games S.A. w dniu 31 stycznia 2017 r.”

Zarząd spółki CI Games S.A. („Spółka”) informuje, że podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbyło się w dniu 31 stycznia 2017 roku, jeden Akcjonariusz Spółki zgłosił sprzeciw do następujących uchwał:

  1. Uchwała nr 4/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie podziału akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki;
  2. Uchwała nr 5/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 17/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2015 roku.

Zgłoszone sprzeciwy, o których mowa, zostały zaprotokołowane.

Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust.1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 r. poz. 133).

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie

Marek Tymiński, Prezes Zarządu Emitenta

Pobierz