Skip to main content
BieżąceBieżące 2017Raporty

07/2017 „Zmiana Statutu CI Games S.A. oraz przyjęcie tekstu jednolitego Statutu CI Games S.A.”

By 31 stycznia 20175 lipca, 2021No Comments

Raport bieżący 7/2017

31 stycznia 2017 r.

Informacje bieżące i okresowe

„Zmiana Statutu CI Games S.A. oraz przyjęcie tekstu jednolitego Statutu CI Games S.A.”

Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje o treści i zakresie zmian Statutu Spółki dokonanych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 31 stycznia 2017 r. , o dokonaniu których Zarząd Spółki poinformował w raporcie bieżącym nr 6/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r., przekazując treść uchwał podjętych na ww. Walnym Zgromadzeniu.

Statut Spółki zmieniono w ten sposób, że:

1) § 10 ust. 1 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.501.499,90 zł (słownie: jeden milion pięćset jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt groszy) i dzieli się na:
a. 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od numeru 000000001 do numeru 10000000 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja;
b. 40.000 (słownie: czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja;
c. 2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja;
d. 110.000 (słownie: sto dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja;
e. 1.264.999 (słownie: jeden milion dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda akcja.
f. 1.100.000 (słownie: jeden milion sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja.”

otrzymał brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.501.499,90 zł (słownie: jeden milion pięćset jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt groszy) i dzieli się na:
a. 100.000.000 (słownie: sto milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od numeru 0000000001 do numeru 100000000 o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda akcja;
b. 400.000 (słownie: czterysta tysięcy) akcji zwykłych serii B na okaziciela o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda akcja;
c. 25.000.000 (słownie: dwadzieścia pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda akcja;
d. 1.100.000 (słownie: jeden milion sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda akcja;
e. 12.649.990 (słownie: dwanaście milionów sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda akcja.
f. 11.000.000 (słownie: jedenaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda akcja.”;

2) § 10b ust. 1 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) i dzieli się na 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja.”

otrzymał brzmienie:

„1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) i dzieli się na 5.000.000 (słownie: pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda akcja.”.

Ponadto, na ww. Walnym Zgromadzeniu Spółki dokonano korekty dostrzeżonych omyłek pisarskich, niemających wpływu na merytoryczną zawartość Statutu Spółki.

Tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający ww. zmiany stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie

Marek Tymiński – Prezes Zarządu Emitenta

Pobierz Pobierz