Skip to main content
BieżąceBieżące 2017Raporty

06/2017 „Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CI Games S.A. w dniu 31 stycznia 2017 r.”

By 31 stycznia 20174 lipca, 2021No Comments

Raport bieżący nr 6/2017

31 stycznia 2017 r.

Informacje bieżące i okresowe

„Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CI Games S.A. w dniu 31 stycznia 2017 r.”

Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje w załączaniu do niniejszego raportu bieżącego treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 31 stycznia 2017 r.

Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 r. poz. 133).

Marek Tymiński – Prezes Zarządu Emitenta

Pobierz Pobierz