Skip to main content
BieżąceBieżące 2017Raporty

05/2017 „Podsumowanie kosztów emisji akcji serii G – uzupełnienie raportu bieżącego nr 19/2016 z dnia 23 listopada 2016 r.”

By 27 stycznia 20174 lipca, 2021No Comments

Raport bieżący nr 5/2017

27 stycznia 2017 r.

Informacje bieżące i okresowe

„Podsumowanie kosztów emisji akcji serii G – uzupełnienie raportu bieżącego nr 19/2016 z dnia 23 listopada 2016 r.”

Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje uzupełnienie do treści raportu bieżącego nr 19/2016 z dnia 23 listopada 2016 r. w zakresie podania do publicznej wiadomości informacji zawartych w pkt 12 i 13 raportu bieżącego nr 19/2016, dotyczących kosztów zawiązanych z przeprowadzoną emisją akcji zwykłych na okaziciela serii G Spółki („Emisja”):

12. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów Emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów:

Koszty poniesione i oszacowane przez Spółkę na dzień niniejszego raportu bieżącego w związku z Emisją wyniosły łącznie 416.893,75 zł (czterysta szesnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy złote 75/100), w tym:
a) tytułem kosztów przygotowania i przeprowadzenia oferty/ Emisji – 399.520,00 zł (trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia złotych 00/100);
b) tytułem wynagrodzenia subemitentów – nie dotyczy;
c) tytułem sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – nie dotyczy;
d) tytułem promocji oferty – nie dotyczy;
e) tytułem kosztów doradztwa prawnego przy Emisji – 17.373,75 zł (siedemnaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy złote 75/100).

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją:

Średni koszt poniesiony przez Spółkę przypadający na jedną akcję serii G wynosi 0,38 zł (trzydzieści osiem groszy).

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 1382) w związku z § 33 ust. 1 pkt 12 i 13 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz. U. z 2014 roku, poz. 133).

Marek Tymiński – Prezes Zarządu Emitenta

Pobierz