Skip to main content
BieżąceBieżące 2017Raporty

03/2017 „Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku”

By 19 stycznia 20174 lipca, 2021No Comments

Raport bieżący nr 3/2017

19 stycznia 2017 r.

Informacje bieżące i okresowe

„Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku”

Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), stosownie do § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku, w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez Emitentów Papierów Wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”), podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania przez Spółkę raportów okresowych w 2017 roku:

1. Raport okresowy za rok 2016:
– Jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za rok 2016 – 31 marca 2017 r.

2. Raporty okresowe za rok 2017:
– Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2017 – 24 maja 2017 r.
– Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2017 – 7 września 2017 r.
– Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2017 – 22 listopada 2017 r.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z § 101 pkt. 2 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikować raportu kwartalnego za II kwartał 2017 roku.
Ponadto, stosownie do postanowień § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Zarząd Spółki informuje, że w raportach skonsolidowanych kwartalnych i półrocznym zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe. Tym samym Spółka nie będzie przekazywać odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Marek Tymiński – Prezes Zarządu Emitenta

Pobierz