Skip to main content
BieżąceBieżące 2017Raporty

02/2017 „Proponowana zmiana Statutu CI Games S.A. w związku z planowanym podziałem akcji”

By 4 stycznia 20175 lipca, 2021No Comments

Raport bieżący nr 2/2017

4 stycznia 2017 r.

Informacje bieżące i okresowe

„Proponowana zmiana Statutu CI Games S.A. w związku z planowanym podziałem akcji”

Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje informację o proponowanych zmianach Statutu Spółki, których dokonanie planowane jest na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 31 stycznia 2017 r., o zwołaniu którego Zarząd Spółki poinformował w raporcie bieżącym nr 1/2017 z dnia 4 stycznia 2017 r.

Proponowane zmiany Statutu:

1) § 10 ust. 1 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.501.499,90 zł (słownie: jeden milion pięćset jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt groszy) i dzieli się na:
a. 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od numeru 000000001 do numeru 10000000 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja;
b. 40.000 (słownie: czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja;
c. 2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja;
d. 110.000 (słownie: sto dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja;
e. 1.264.999 (słownie: jeden milion dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięśdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda akcja.
f. 1.100.000 (słownie: jeden milion sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja.”

otrzymuje brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.501.499,90 zł (słownie: jeden milion pięćset jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt groszy) i dzieli się na:
a. 100.000.000 (słownie: sto milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od numeru 0000000001 do numeru 100000000 o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda akcja;
b. 400.000 (słownie: czterysta tysięcy) akcji zwykłych serii B na okaziciela o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda akcja;
c. 25.000.000 (słownie: dwadzieścia pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda akcja;
d. 1.100.000 (słownie: jeden milion sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda akcja;
e. 12.649.990 (słownie: dwanaście milionów sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda akcja.
f. 11.000.000 (słownie: jedenaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda akcja.”

2) § 10b ust. 1 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) i dzieli się na 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja.”

otrzymuje brzmienie:

„1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) i dzieli się na 5.000.000 (słownie: pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda akcja.”

Projekt tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniający ww. zmiany, stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że tekst jednolity Statutu uwzględniający proponowane wyżej zmiany został zamieszczony w projektach uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przekazanych do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 1/2017.

Podstawa prawna: §38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259 z póź. zm.).

Marek Tymiński – Prezes Zarządu Emitenta

Pobierz Pobierz